162. Shahi Panir

mit Panir, Cashew, Sahne-Curry Sauce