134. 2 Schnitzel Gorgonzola

mit Gorgonzola, SahnesauceC,G